Viaticum

Spracúvanie osobných údajov

Poskytnutie osobných údajov na realizáciu predaja tovarov a obchodných vzťahov je nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou. V prípade neposkytnutia osobných údajov dotknutou osobou v rozsahu nevyhnutnom na plnenie zákonných povinností alebo na plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov, nebude prevádzkovateľ schopný plniť svoje zákonné povinnosti alebo povinnosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu. Neposkytnutie, resp. obmedzenie súhlasu na spracovávanie osobných údajov, môže brániť v riadnom splnení zmluvných záväzkov alebo záväzkov z obdobného vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou.

Základné zásady spracúvania osobných údajov

Osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby.

Osobné údaje sa môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.

Spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú.

Spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili.

Osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.

Účel spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sú spracovávané s cieľom zabezpečenia realizácie a plnenia povinností prevádzkovateľa, v súvislosti s obchodnými vzťahmi uzatváranými najmä na základe kúpnych zmlúv, daňovými a účtovnými povinnosťami, povinnosťami pri správe registratúry. Osobné údaje sú spracovávané len na základe právneho základu (oprávnenia na spracúvanie osobných údajov), ktorý vyplýva z Nariadenia, Zákona o ochrane osobných údajov alebo iných osobitných predpisov (napríklad Občiansky alebo Obchodný zákonník).

V prípade udelenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov na účely marketingu, prevádzkovateľ spracováva osobné údaje v rozsahu udeleného súhlasu. Účelom spracovávania je zasielanie obchodných oznámení a marketingových aktivít vykonávaných prevádzkovateľom voči dotknutej osobe. Oprávnená osoba má právo kedykoľvek súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov do jeho odvolania.

Účelom spracovávania osobných údajov je plnenie záväzkov zo zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom, alebo vykonanie opatrení prevádzkovateľom pred uzatvorením zmluvy. Prevádzkovateľ spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na realizáciu obchodných vzťahov a riadne plnenia záväzkov vyplývajúcich najmä z kúpnych zmlúv, splnenie povinností ustanovených všeobecne záväznými predpismi, resp. ďalšími osobitnými predpismi, ako i osobné údaje, na ktorých spracovávanie bol prevádzkovateľovi udelený súhlas s ich spracúvaním.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Zoznam právnych základov, ktoré oprávňujú spoločnosť spracúvať osobné údaje o dotknutej osobe.

oprávnený záujem prevádzkovateľa; súhlas dotknutej osoby.

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Za účelom uzatvorenia zmluvy na diaľku, ako aj registrácie na webovej stránke prevádzkovateľa, sú o dotknutej osobe spracovávané nasledovné osobné údaje:

Súbory „cookie“ a použitie nástrojov Google Analytics na webovej stránke

Prevádzkovateľ používa na svojej webovej stránke www.horinka.sk súbory cookies. Podrobnosti o využívaní súborov cookies a použitie nástrojov Google Analytics prevádzkovateľ upravuje v dokumente – Zásady používania súborov cookies

Dobe uchovávania osobných údajov

Osobné údaje budú uchovávané po dobu nevyhnutnú na riadne splnenie účelu a realizácie zmluvných vzťahov medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou, resp. po dobu archivácie ustanovenú zákonom o archívoch a registratúrach, ako aj predpismi upravujúcimi vedenie daňovej a účtovnej agendy. Osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania.

Práva dotknutej osoby
Prístup k osobným údajom a právo na ich opravu –

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek požiadať o prístup k osobným údajom, právo na vyžiadanie si potvrdenia o spracovávaní osobných údajov, ako aj o kópiu osobných údajov. V prípade, ak sa osobné údaje dotknutej osoby zmenili, dotknutá osoba môže požiadať o aktualizáciu, resp. doplnenie osobných údajov.

Výmaz a obmedzenie spracúvania osobných údajov –

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek požiadať o výmaz, resp. obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov. Osobné údaje spracúvané na základe súhlasu na spracúvanie osobných údajov na marketingové účely budú vymazané bezodkladne po doručení žiadosti o výmaz takých údajov, resp. bezodkladne po odvolaní súhlasu so spracovávaním osobných údajov.

Namietanie spracúvania osobných údajov –

Osobné údaje budú použité na účely marketingu iba v prípade, ak dotknutá osoba s takým použitím výslovne pri udeľovaní súhlasu so spracúvaním osobných údajov súhlasila. V prípade, ak dotknutá osoba s použitím svojich osobných údajov pre účely priameho marketingu súhlasila, môže takýto súhlas kedykoľvek odvolať.

Prenos osobných údajov –

V prípade, ak dotknutá osoba už nemá záujem, aby jej osobné údaje v zmysle udeleného súhlasu boli prevádzkovateľom spracúvané, ale zároveň má záujem aby boli spracúvané niekým iným, môže dotknutá osoba požiadať o vydanie poskytnutých osobných údajov.

Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov –

Súhlas so spracovávaním osobných údajov je možné odvolať kedykoľvek a v akejkoľvek forme. Po odvolaní súhlasu nebudú osobné údaje dotknutej osoby ďalej spracovávané a budú bezodkladne zlikvidované. Odvolanie súhlasu je aplikovateľné len na tie kategórie osobných údajov, na ktoré bol súhlas udelený, nevzťahuje sa na osobné údaje spracúvané na základe zákona alebo zmluvy, ktorej je dotknutá osoba zmluvnou stranou.

Uplatnenie práv dotknutej osoby –

Vyššie uvedené práva (právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov a práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať) môže dotknutá osoba uplatniť osobne alebo písomne na adresu prevádzkovateľa sídlom Horinka Numis s.r.o., so sídlom Šustekova 2687/15, Bratislava – mestská časť Petržalka, 851 04, IČO: 47 695 714, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 97930/B, alebo prostredníctvom e-mailu na adresu: info@horinka.sk.

Porušenie práva pri spracúvaní osobných údajov

V prípade, ak sa dotknutá osoba domnieva, že jej práva boli pri spracúvaní osobných údajov porušené, resp. osobné údaje nie sú spracúvané za účelom alebo v rozsahu ako bolo dohodnuté, má dotknutá osoba právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.